De provincie Antwerpen wordt vanaf 2020 een "Klimaatneutrale Organisatie"

 • De provincie Antwerpen engageert zich om vanaf 2020 een Klimaatneutrale Organisatie te zijn. Dit traject werd in 2011 in een Klimaatplan uitgewerkt.
 • Daarnaast werkt de provincie Antwerpen aan een klimaatrobuuste provincie. Via ondertekening van het engagement Mayors Adapt is dit als beleidsdoelstelling verankerd. Via een uitgebreide studie gebeurde een risico- en kwetsbaarheidsanalyse. Een geïntegreerde aanpak is met een eerste adaptatieplan in ontwikkeling. De ondersteuning van gemeentelijk adaptatiebeleid zal hier een essentieel onderdeel van worden.
 • De provincie ondersteunt gemeenten immers bij een geïntegreerd klimaatbeleid via o.a. expertise om te werken naar een Klimaatneutrale Organisatie, samenwerking met Intercommunales en diverse partners, … Maar ook met uitgewerkte mitigatie- en adaptatieacties op het terrein als groepsaankopen groene stroom en pv-panelen, begeleiding van participatietrajecten, campagnes als “vriendvan.be”, mobiliteitsbeleid rond fietsen, geïntegreerde aanpak groenbeheer en biodiversiteit, integraal waterbeheer, …
 • Met de klimaatsubsidie van de provincie Antwerpen (sinds 2016) wordt een boost gegeven aan projecten die inzetten op concrete reductie van de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie.
 • Indiener vertegenwoordigt
 • Overheid
 • Organisatie indiener
 • Provincie Antwerpen
 • Over welke thema's gaat het engagement
 • Woongebouwen
 • Andere gebouwen
 • Sociale huisvesting
 • Onderwijs
 • Personentransport
 • Goederentransport
 • Landbouw
 • Afval
 • Industrie
 • Koeling
 • Circulaire economie
 • Energieproductie
 • Ruimtelijke ordening
 • Cultuur
 • Verwacht resultaat
 • Een integraal klimaatbeleid doorheen diverse gemeentelijke en provinciale diensten als ondersteuning van Vlaams klimaatbeleid.
 • Meer informatie
Randvoorwaarden en/of knelpunten