Vlaamse overheid in 2030: minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik

Vlaamse ministers slaan de handen in elkaar voor een beter klimaat

De Vlaamse regering maakte al heel duidelijk op en rond de Klimaattop van april 2016 dat ze de mondiale klimaatambities volop steunt en mee wil realiseren door in Vlaanderen een stevige dynamiek los te maken. De beste manier om de bal aan het rollen te krijgen, is natuurlijk door zelf grote stappen te zetten en daar transparant over te communiceren. Inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De doelstellingen die begin juli 2016 vastgelegd werden in het "Klimaatplan Vlaamse overheid", lijken misschien ambitieus, maar zijn volgens de regering haalbaar: tegen eind 2030 wil de Vlaamse regering 40% minder CO2 uitstoten (t.o.v. referentiejaar 2015) . Door minder energie te verbruiken in de gebouwen en met  technische infrastructuur. Ook moeten de dienstvoertuigen minder brandstof verbruiken. Tegelijk moet het primair energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met 27% dalen.

Klinkt straf, maar is het ook concreet?

De Vlaamse regering keurde ook al concrete actieplannen goed met acties op korte termijn. De actieplannen lopen tot 2020 en omvatten volgende thema's: energie-efficiëntie, gebouwen van Het Facilitair Bedrijf, mobiliteit, en gedrag.

Actieplan Energie-efficiëntie voor de Vlaamse overheid

Het Actieplan Energie-efficiëntie wordt getrokken door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en omvat alle gebouwen en technische infrastructuur die niet in beheer is bij Het Facilitair Bedrijf. Met dit actieplan spoort de Vlaamse Regering haar entiteiten aan om concrete acties te nemen die leiden tot een stevige reductie van gas-, stookolie- en elektriciteitsverbruik in de gebouwen en technische infrastructuur. Concreet moeten alle entiteiten hun primair energieverbruik jaarlijks met minstens 2,09% verminderen.

Kleine maatregelen zullen betaald worden via een herallocatie van bestaand budget. Middelgrote maatregelen kunnen op termijn betaald worden met het geld dat uitgespaard wordt op het energiebudget door de daling van de energiekosten. Het energiebudget van overheidsdiensten met een groot energieverbruik zal jaarlijks met 2,09% verminderd worden. Het geld dat op die manier verzameld wordt, kan ingezet worden om bepaalde energiebesparende maatregelen bij deze grootverbruikers te bekostigen. Daarnaast voorziet het Vlaams Klimaatfonds ook 9 miljoen euro voor energie-efficiëntie projecten op korte termijn. Tenslotte wordt verder ingezet op energieprestatiecontracten.

Meer over de ondersteuning door het VEB en het Actieplan Energie-efficiëntie

Gecombineerde afbeelding van 9 foto's van Vlaamse Administratieve Centra (VAC's)

De Vlaamse Administratieve Centra en alle andere gebouwen zullen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten en 27% minder energie verbruiken (t.o.v. 2005).

Gebouwen beheerd door Het Facilitair Bedrijf (HFB)

Het ‘Actieplan Gebouwenportfolio van Het Facilitair Bedrijf’ gaat specifiek in op de 177 gebouwen die beheerd worden door HFB. De afgelopen jaren liet HFB gerichte energie-audits uitvoeren. De resultaten van die audits zijn het vertrekpunt voor het bepalen van de concrete maatregelen.

Er wordt de komende jaren gewerkt op verschillende niveaus van maatregelen: van hele eenvoudige ingrepen die door de onderhoudsfirma’s kunnen worden uitgevoerd tot een totaalaanpak voor gebouwen die meer structurele en diverse veranderingen moeten ondergaan om de doelstellingen te kunnen halen.

De Vlaamse Regering voorziet voor de uitvoer van al deze maatregelen 45 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Actieplan Mobiliteit

De Vlaamse overheid beseft dat mobiliteit een essentieel onderdeel moet zijn van haar plannen om minder CO2 uit te stoten en haar energieverbruik terug te dringen. Als je weet dat de overheid zelf een voertuigenvloot in gebruik heeft (leasing of aankoop) van ongeveer 4.500 personenwagens, terreinwagens en bestelwagens, is meteen duidelijk dat hier een groot potentieel ligt.

Ook voor mobiliteit wordt op diverse niveaus gemikt: de overheid wil inzetten op het voorkomen van verplaatsingen door bijvoorbeeld minder of anders te vergaderen, ze wil duurzaam mobiliteitsgedrag stimuleren (stimuleren van fiets en openbaar vervoer en -bij autogebruik- energiezuinig rijgedrag), én ze zal haar wagenpark vergroenen zodat onvermijdbare autokilometers afgelegd worden in minder milieubelastende en kleinere wagens.

Vervolgens wordt het actieplan concreter met acties die de entiteiten ondersteunen bij het halen van hun doelstellingen op financieel vlak(het Vlaams Klimaatfonds voorziet de komende jaren 3,2 miljoen euro), op vlak van het aanbieden en verbeteren van facilitaire voorzieningen en op vlak van expertise en communicatie.

De entiteiten kunnen gebruik maken van de ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf.

Meer over het Actieplan Mobiliteit

Visuele voorstelling van de wagenparkbeheerstool

Actieplan Gedrag

Met de hierboven vermelde actieplannen zullen we belangrijke stappen zetten, maar de Vlaamse Regering vindt het belangrijk dat er ook een cultuuromslag komt. Pas als elke Vlaamse ambtenaar zijn gedrag aanpast en op zijn of haar niveau klimaatambassadeur wordt, kan de Vlaamse overheid haar voorbeeldfunctie tegenover de samenleving waarmaken. Ook het individuele gedrag speelt een rol in energieverbruik of broeikasgasemissies. Maar de mens is geen rationele beslisser ... Daarom werd een aparte Conceptnota Actieplan Gedrag en Klimaataanpak uitgewerkt.

De entiteiten kunnen gebruik maken van de ondersteuning van het team Gedragsinzichten  van departement Kanselarij en Bestuur.

Overheidsopdrachten

Zoals voorzien in het Vlaams Plan Overheidsopdrachten, gebruikt de Vlaamse overheid tegelijk ook haar overheidsopdrachten als extra hefboom om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Meten is weten

De inspanningen en resultaten worden zowel centraal als op entiteitsniveau opgevolgd. Er is nog heel wat werk aan de winkel om de datakwaliteit te optimaliseren, maar momenteel wordt er hard getimmerd aan handige monitoringtools (Terra voor het energieverbruik en Ultimo voor het wagenpark).

 

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Meer informatie