Samen met de Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt INTERLEUVEN 12 gemeenten in hun klimaatbeleid

INTERLEUVEN ondersteunt in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant 12 gemeenten in de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van haar klimaatbeleid en de daarmee gepaarde procesbegeleiding. Dit betekent concreet het mee invullen en interpreteren van de nulmeting, begeleiding van de interne stuurgroep, creatie van een zo groot mogelijk draagvlak voor het klimaatverhaal, opmaak en indiening van het klimaatactieplan. Na het indienen van het klimaatplan wordt waar mogelijk meteen gefocust op het uitvoeren van acties waar INTERLEUVEN een rol kan spelen.

Indiener vertegenwoordigt Overheid
Organisatie indiener INTERLEUVEN
Over welke thema's gaat het engagement
 • Woongebouwen
 • Andere gebouwen
 • Onderwijs
 • Personentransport
 • Landbouw
 • Afval
 • Industrie
 • Circulaire economie
 • Energieproductie
 • Ruimtelijke ordening
 • Cultuur
 • Andere
Verwacht resultaat Klimaatactieplannen ontwikkelen als startbasis. Ondersteunen en uitvoeren van klimaatacties.
Meer informatie  
Randvoorwaarden en/of knelpunten Als intergemeentelijk samenwerkingsverband poogt  INTERLEUVEN om ambitieuze maar realistische klimaatvisies te ontwikkelen. Hierin heeft ze een eerder adviserende en minder uitvoerende rol.
Knelpunten zijn hierbij de nog niet overal doorgedrongen opportuniteiten die een goed klimaatbeleid met zich meebrengt. Onder andere op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn kleinere gemeenten sterk afhankelijk van de Vlaamse visie hieromtrent. Een belangrijke randvoorwaarde is dus een doortastend Vlaams beleid dat inzet op nabijheid.

Voeg een nieuwe reactie toe